skip to Main Content
Els Serious Games For Health Una Peça Clau Per Disminuir Els Costos Sanitaris

Els Serious Games for Health, una peça clau per disminuir els costos sanitaris

La utilització dels Serious Games i les noves TIC en l’àmbit sanitari garanteixen un model assistencial, enfocat a la prevenció i l’autocura amb un major accés a la informació per part dels professionals sanitaris i dels usuaris. En definitiva, gràcies a la implementació del m-health, s’aconsegueixen reduir els costos sanitaris, aconseguint un sistema de salut més sostenible.

Precisament, un estudi publicat recentment per la Harvard Medical School (HMS), a The Journal of the American Medical Association (JAMA) ha conclòs que el temps mitjà de visita mèdica sol ser de 121 minuts per pacient. D’aquests, 37 minuts s’empren en el desplaçament i 84 minuts esperant a la clínica i omplint formularis. De tot aquest temps, s’ha comprovat que tan sols 20 minuts es destinen al que és la visita mèdica, pròpiament dita. En aquest sentit, resulta fonamental reduir els costos derivats del temps d’espera. Per això, cada vegada adquireixen més importància els nous models de salut basats en el m-health i la telemedicina.

Sens dubte, eines pròpies de l’e-health com els Serious Games poden resoldre adequadament molts dels reptes que els països europeus hauran d’afrontar: l’envelliment de la societat i l’augment de malalties cròniques. S’ha de tenir en compte, que dos terços del creixement dels costos sanitaris es produeixen degut a l’increment de les mateixes.

Un avantatge important de l’aplicació de les noves TIC en l’àmbit sanitari és que aconsegueixen reduir considerablement la despesa sanitària sense suposar una minva en la qualitat del servei; al contrari, significaria una millora notable en l’atenció sanitària i en l’eficàcia dels serveis que redundaria en un millor tracte dels pacients i en una major qualitat de vida.

Coneix a fons els avantatges de l’aplicació del m-health amb el primer curs sobre Serious Games for Health de la Divisió informàtica del Departament de Medicina de la Harvard Medical Faculty Physicians.

Back To Top