skip to Main Content
Close Up Of Male Hand Touching Virtual Screen

Els principals beneficis de la implementació de les TIC al sector sanitari

Les noves TIC, els jocs aplicats com els Serious Games o els wearables presenten grans possibilitats a l’hora de millorar l’eficiència del sector sanitari. Principalment els avantatges que ofereixen aquestes noves tecnologies es poden resumir en:

  • Increment de la qualitat en l’atenció al pacient. Una de les mancances més importants del sector és la fragmentació de l’atenció sanitària i les dificultats de transmetre eficaçment la informació. Les TIC poden ajudar a millorar la seguretat del pacient mitjançant l‘accés directe a l’historial mèdic, la consulta online dels tractaments, registrant l’evolució dels malalts i preveient possibles errors mèdics. Generalment, aquestes eines són percebudes entre professionals i usuaris com substancialment positives per millorar la seguretat del pacient, de manera que molts països ja promouen la seva implantació.
  • Reducció dels costos operatius dels serveis mèdics. La utilització de les TIC i Serious Games aplicats a la salut ajuden a disminuir aquest tipus de costos amb la reducció del temps requerit per processar dades o gestionar documentació. El sistema d’arxiu i transmissió d’imatges es presenta com a indispensable per al desenvolupament de la història clínica electrònica i la telemedicina, ja que redueix els temps de les anàlisis i els resultats.
  • Disminució dels costos administratius. La facturació presenta grans possibilitats d’estalvi gràcies a l’ús de les TIC i nous dispositius a distància. Tot i l’evidència d’aquestes dades, la facturació electrònica encara no està àmpliament estesa en la majoria dels països.
  • Possibilitat de dur a terme models de sanitat completament nous. Les TIC han estat definides com a tecnologies amb un alt potencial transformador, ja que presenten noves formes d’exercir la medicina i desenvolupar la sanitat. Sens dubte, són claus per renovar l’atenció primària; contribueixen a fer un seguiment personalitzat de les malalties cròniques; milloren l’accés a la sanitat de poblacions rurals i finalment, contribueixen a optimitzar la mesura de les dades i la seva supervisió.

Coneix en profunditat els beneficis de les TIC aplicades a la salut amb el primer curs sobre Serious Games for Health de la Divisió informàtica del Departament de Medicina de la Harvard Medical Faculty Physicians.

Back To Top